White House Puts Fake "Buffering" Graphic on Net Neutrality Video

xxxxxxxxxxxxx