Three-way Tie on The Price Is Right

All three contestants spun $1 on the game show's colorful wheel
xxxxxxxxxxxxx