Texas Following Arizona's Lead?

State lawmaker to introduce anti-immigration measure similar to controversial law
xxxxxxxxxxxxx