Obama's New 'Spiritual Advisor' Espouses Wealth Redistribution

Obama's new "spiritual advisor' Rev. Jim Wallis offers his own unique take on "biblical justice."
xxxxxxxxxxxxx