NJ Student Attacks Teacher for Taking His Phone Away

xxxxxxxxxxxxx