Is Viagra the Same as Plan B?

On MSNBC Senator Barbara Boxer (D-CA) seems to compare Plan B to Viagra.
xxxxxxxxxxxxx

Related Videos