Who We Talked to at the "One Nation" Rally: Rangel, Sharpton, Jackson & More

No, no one said anything that made sense.
xxxxxxxxxxxxx