White House Still Sorry About Koran Burning

Amb. John Bolton: "Apology is a sign of weakness"
xxxxxxxxxxxxx