Welcome to Peosta, President Obama

Iowa voters express their dissatisfaction with President Obama's leadership and inability to create jobs.
xxxxxxxxxxxxx