Sen. Jeff Sessions On Elana Kagan

Sen. Jeff Sessions makes it clear where Kagan's sympathies lie: with Saudi terrorists, instead of the U.S. military.
xxxxxxxxxxxxx