Obama Touts Reid the "Boxer"

Obama endorsing Harry Reid. Do you think an Obama endorsement will help this time?
xxxxxxxxxxxxx