MRCTV Exposes Double Standard at NOW's Flush Rush "Protest"

It seems totally fine for Ed Schultz to use derogatory language to describe women though.
xxxxxxxxxxxxx