Egyptians React to Morsi's New Edicts, Move Toward Absolute Power

Raw footage of protests in Egypt.
xxxxxxxxxxxxx