WH Press to Gibbs: Where's Obama As Democrat Polling Has "Nosedived"?

"You sound like a radio guy."
xxxxxxxxxxxxx