Sen. Rand Paul Responds to SOTU

Sen. Rand Paul delivers the Tea Party Express' response to President Obama's 2013 State of the Union address.
xxxxxxxxxxxxx