Palin to Greta: "Lay off the petty stuff!"

Sarah lectures Greta on media manners.
xxxxxxxxxxxxx