Obama Explains His Change of Heart on the Debt Ceiling

As a senator, President Obama voted against raising the debt ceiling; as President, he's changed his tune.
xxxxxxxxxxxxx