Michelle Bachmann Weighs in on 'Shakedown' Controversy

Rep. Michele Bachmann on Joe Barton's apology to BP
xxxxxxxxxxxxx