Chris Matthews Thinks There are 4,000 Federal Employees

Ignorance is bliss?
xxxxxxxxxxxxx