The Faith of Our Founding Fathers

How important was religion to Washington, Adams, and Jefferson?
xxxxxxxxxxxxx