President Obama on 60 Minutes

The full version of Obama's Sunday-night appearance on 60 Minutes.
xxxxxxxxxxxxx