Obama's Mentor, Rev. Wright, Creating Controversy Again

Rev. Wright calls "white folks" liars, promoting racism.
xxxxxxxxxxxxx