Is the Stimulus Working?

Is the Stimulus Working?
xxxxxxxxxxxxx