FLASHBACK: President Obama Attacks the Individual Mandate in 2008

FLASHBACK: President Obama Attacks the Individual Mandate in 2008