CNN Set to Boycott White House Christmas Party


CNN is boycotting the White House Christmas media party.