Rubio: Future VP?

'that's a hypothetical...'
xxxxxxxxxxxxx