Jon Karl Tears Apart White House Excuse that Obama is "Very Busy"

xxxxxxxxxxxxx

Related Videos