Joe Scarborough Apologizes to PolitiFact

Joe Scarborough apologizes to PolitiFact for saying that Algeria is on the terror list.

Related Videos