Hypocrisy: Obama Birthday Bash Used Scab Labor

Obama holds birthday bash at non-union venue.