DNC Spokeswoman Speaks Out Ahead Of Ohio's Special Election Tomorrow


DNC Spokeswoman speaks to tomorrow's special election tomorrow.

Related Videos