Chris Wallace Apologizes to Michele Bachmann

Chris Wallace apologizes for asking Michele Bachmann if she is a "flake".
xxxxxxxxxxxxx