Axelrod: Obama is Open to Loosening Miranda Rule

"How elastic is that?"
xxxxxxxxxxxxx