Santelli: Tea Party More of a ‘Philosophy’ Than a Party

Rick Santelli discusses the Tea Party and racism.
xxxxxxxxxxxxx