Obama's 'Extremely Misleading' Rhetoric

Fox News does some fact checking on Obama's energy claims.
xxxxxxxxxxxxx