More Vetting: The Real Obama

Hint: Absolute power.
xxxxxxxxxxxxx