Gibbs' Goodbye

Gibbs tells the White House press corps that they are his "extended family."
xxxxxxxxxxxxx