Exposed: TSA Body Scans Useless

Well, no surprise there.
xxxxxxxxxxxxx