Do You Need a College Degree to Succeed in America?

Entrepreneurs debate.
xxxxxxxxxxxxx