Coal Prices Plummet

Coal prices are declining due to falling demand.

xxxxxxxxxxxxx