james koutoulas on Townhall

America - Fri Aug 24

James Koutoulas with Rick Santelli on CNBC yesterday. ... more

Check out Townhall's Polls on LockerDome on LockerDome