Robert 206 Wrote:
Feb 04, 2013 3:28 PM
Bingo! You got it! If he's in the same league as Adam Lanza that you don't give him a gun!