jeanhart Wrote:
Jan 23, 2013 1:10 PM
Lois - attacks while bush was in office: Karachi, Pakiston 2002 Uzbekistan 2004 Saudi Arabia 20042008 Syria 2006 Athens 2007 Serbia 2008 Yemen 2008