Gordon79 Wrote:
Jan 05, 2013 12:01 AM
Zzzzzzzzzzzzz. So tired of the blame-it-on-corporations meme.