D G Wrote:
Nov 18, 2012 9:46 PM
"It's GWB's fault" ................ Same old; Same old. ............... Zzzzzzzzzzzzzzzz ...