katekastorff Wrote:
Nov 03, 2012 1:43 PM
Probably. But I'm still voting Romney.